Az Aranyborjú

Zendülés

Mózes azt mondta Izrael gyermekeinek, hogy 40 nap múlva tér majd vissza. Így amikor elérkezett a negyvenedik nap, és Mózes még mindig nem tért vissza, idegessé váltak. Elterjedt a pletyka, hogy Mózes nem fog soha visszatérni, ezért más vezetőt kell választaniuk, hogy közvetítsen Isten és köztük. Nem jutott el a tudatukig, hogy Mózes 40 teljes napot mondott. Ezért amikor Tammuz hónap 16-a elérkezett, a megnyilatkozást követő negyvenedik nap, és Mózes nem volt sehol, a nép Áron és Hur (Miriam fia) ellen fordult, akik ideiglenesen átvették a tábor vezetését. Azt követelték, hogy építsenek egy bálványt, hogy Mózes helyébe lépjen.

Hur hiába próbálta ezt megakadályozni. A bálványépítés kitartó ellenzése miatt a nép feldühödött és megölte őt.

Áron látta, hogy nincs túl sok esély a nép megfékezésére, és ha megpróbálná, hasonló sorsra jutna, mint Hur. S a nép elkövetné azt a megbocsáthatatlan bűnt, hogy megölik a főpapjukat.

Áron próbál időt nyerni

Áron tudta, hogy Mózes másnap reggel vissza fog térni. Ezért megpróbált időt nyerni. Megkért mindenkit, hogy juttassa el hozzá a birtokában lévő összes aranyat és ékszert, hogy legyen miből bálványt önteni. Azt hitte, hogy az emberek nem akrnak majd megválni az ékszereiktől, és ezzel el tudja az időt húzni Mózes visszatértéig. Ám az emberek meglepő lelkesedéssel váltak meg ékszereiktől, bár a nők vonakodtak kissé. Áronnak így nem maradt más választása, mint összegyűjteni az aranyat és végignézni, amint bálvánnyá olvasztják. A tömegben elvegyült egyiptomi összeesküvők minden varázserejüket latba vetve borjú formát varázsoltak az olvadt aranyból.

Amikor ezt látták Izrael gyermekei, akkor elhitték, hogy ez lesz az új közvetítőjük isten és köztük és áldozatot akartak bemutatni neki. Áron ismét megpróbálta késleltetni a bálványimádást és azt mondta, hogy másnap fel fog építeni egy oltárt és kijelöl egy külön napot az imádatra.

Ezalatt Isten tudatta Mózessel Izrael gyermekeinek hitehagyását és az ezért járó súlyos büntetésről is informálta. Mindegyikük meg fog halni, és egy másik nép, Mózes leszármazottai fogják helyettük az Isteni törvény ragyogó fáklyáját vinni a népek között.

Mózest felzaklatta ez a hír. Szívhezszólóan imádkozott, könyörgött Istennek, hogy kegyelmezzen a zsidóknak. Emlékeztette Őt Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére, és miattuk könyörgött megbocsátásért. Végül Isten megkönyörült a zsidókon, és megígérte, hogy nem fogja elpusztítani Izrael gyermekeit.

Mózes visszatér

Miután Isten biztosította őt arról, hogy megbocsát, Mózes lejött Sínai hegyéről. Pontosan 40 nap telt el azóta, hogy felment és kezében vitte a 10 parancsolatot tartalmazó 2 kőtáblát, amire Isten maga véste a parancsolatokat. A hegy lábánál tanítványa, Joshua várta, és együtt mentek vissza a táborba.

Amikor hallótávolságra értek, örömkiáltásokat hallottak. Mózes hamarosan meg is látta, mi zajlik. Csalódottságában és dühében földhöz vágta a kőtáblákat, s azok darabokra törtek. Úgy gondolta, hogy egy olyan nép, amelyik képes bálványt imádni ilyen hamar azután, hogy magától Istentől hallották, hogy tilos bálványt imádni, nem érdemli meg ezt a kincset. Megfogta a bálványt, porrá zúzta és a vízbe szórta a port, hogy megmutassa, semmit nem ér bálványuk, és hogy mennyire bután viselkedtek.

A bűnösök büntetése

Mózes megállt a tábor bejáratánál és azt mondta, hogy csatlakozzon hozzá mindenki, aki Istennel van. A teljes Levita törzs csatlakozott hozzá. Nekik megparancsolta, hogy öljenek meg mindenkit, aki elkövette a bálványimádás bűnét, tekintet nélkül a hozzájuk fűződő kapcsolatra. Izrael 3000 gyermeke vesztette ekkor életét.

Bűnbánat

Másnap Mózes ismét elmondta a népnek, hogy halálos bűnt követtek el Isten ellen, és hogy mindenki megbocsátásért fog imádkozni. Mózes újra felment a hegyre, és imádkozott 40 nap és 40 éjjel. Népe pedig gyászolta halottait és bűnbánatot gyakorolt.

A második pár kőtábla

Miután Mózes lejött Sínai hegyéről, Isten azt mondta neki, hogy faragjon egy, az elsőhöz hasonló pár kőtáblát és menjen vele vissza a hegyre, ahol Ő majd újra belevési a 10 parancsolatot.

Mózes felment hát harmadjára is a hegyre, és ismét eltöltött ott 40 napot és 40 éjszakát, étel és alvás nélkül. Isten belevéste a táblákba a parancsolatokat és elmondta Mózesnek, hogy megbocsátott Izrael gyermekeinek.

Isten megbocsát

Mózes a Sínai hegyén állt az új kőtáblákkal a kezében, és Isten megtanította neki, hogyan vezekelhet Izrael népe az elle elkövetett bűnökért ima és megbánás által. A bűnbánat napjain ezt kell mondaniuk:

“Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.” (Exodus 34:6-7)

Majd a következő párbeszéd hangzott el Isten és Mózes között:

“Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek járjon az Úr velünk; mert keménynyakú nép ez! Kegyelmezz a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé. Ő pedig monda: Ímé szövetséget kötök; a te egész néped előtt csudákat teszek, a milyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, és meglátja az egész nép, a mely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit; mert csudálatos az, a mit én cselekszem veled.”

Tisri hónap tizedik napján, Yom Kippurkor tért vissza Mózes a két új kőtáblával a táborba. Arca olyan Isteni fénytől sugárzott, ami megrémítette Áront és Izrael gyermekeit. Félve húzódtak vissza tőle, amikor közelített feléjük. Amint Mózes ezt megtudta, fátyollal takarta el arcát, s késedelem nélkül elkezdte megtanítani Izrael gyermekeinek a Tórát.

Nincsenek megjegyzések: